โครงการนี้เหมาะกับนักเรียนที่อยากสัมผัสการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกาในระยะเพียงสั้นๆ ในช่วงเดือนตุลาคม เดือนมีนาคม หรือเดือนเมษายน ได้เรียนในชั้นเรียนเหมือนนักเรียนทั่วไป เข้าชมรมต่างๆ และกิจกรรมต่างๆ เหมือนนักเรียนอเมริกัน นักเรียนจะถูกจัดให้เรียนตามระดับชั้นเรียนต่างๆ และโครงการนี้ไม่ใช่โครงการทัศนศึกษาและเรียนภาษาแต่คุณคือนักเรียนแลกเปลี่ยนจริงๆ

สอบวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุดประสงค์ของโครงการ

 1. ได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทย แก่ชาวสหรัฐอเมริกา
 2. ได้พัฒนาตนเอง รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีขึ้น
 3. ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษ เพราะนักเรียนจะต้องใช้เวลากับครอบครัวชาวอเมริกัน ต้องเข้าเรียนและทำการบ้านส่งเหมือนนักเรียนอเมริกันทั่วไป
 4. นักเรียนจะต้องทำการแสดงเพื่อไปโชว์ในชุมชนและในโรงเรียน
 5. นักเรียนจะได้ประกาศนียบัตรจากองค์กรทั้งในไทยและต่างประเทศ ใบผลการเรียน และจดหมายการเข้าเรียนจากทางโรงเรียน

คุณสมบัติ

 1. อายุ 15-18.5 ปี
 2. มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย
 4. มีความประสงค์ที่จะไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทย แก่ชาวสหรัฐอเมริกาให้รู้จักประเทศไทยให้มากขึ้น
 5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

สิ่งที่เราเตรียมไว้ให้น้องๆ

 1. มีการปฐมนิเทศและเข้าค่ายก่อนเดินทาง
 2. มีทุนการศึกษาช่วยเหลือบางส่วน
 3. มี Local representatives ที่เป็นชาวอเมริกันและชาวไทยคอยให้การดูแลและปรึกษา
 4. มีการบริการต่างๆ หลังจากเดินทางกลับ เช่น หนังสือส่งตัวกลับไปเรียน ให้การปรึกษาในการเดินทางกลับมาเรียนในโครงการต่างๆ ของ GJ Thailand