USA Program

ระเบียบการรับสมัครสอบชิงทุน (High school program)

นักเรียนจะได้รับอะไรจากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

 • นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ต่างประเทศได้ให้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

 • พัฒนาทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ 

 • ได้ฝึกการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมในการรับสิ่งใหม่ๆ ในชีวิต

 • ได้รู้จักตนเองและรู้จักค้นหาวิธีในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ

 • ทำให้เป็นคนใจกว้าง รู้จักยอมรับฟัง ตลอดจนเข้าใจความคิดของผู้อื่น

 • เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ เป็นคนมองโลกในแง่ดี

 • ได้แสดงความรู้ ความสามารถเฉพาะตนเอง ต่อโรงเรียน ชุมชนในสังคมใหม่

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

 • อายุระหว่าง 15 – 18 ปี 6 เดือน ในวันเดินทาง
 • กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2–5, GPA>2.00, ไม่มีเกรด 1 ในวิชาภาษาอังกฤษ
 • มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ (ทดสอบจากการสอบข้อเขียน)
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการพำนักในต่างประเทศ

- ค่าธรรมเนียมการสอบ ค่าสมัคร 200 บาท

ขั้นตอนการสมัคร

 1. สมัครผ่าน Website เท่านั้นที่ http://gjthailand.org/application-form/appliaction-academicyear.html
 2. ชำระค่าสมัคร โดยโอนค่าสมัคร จำนวน 200 บาท มาที่
  บัญชี นางรดาชา ไชยมาศ ธ.กสิกรไทย สาขาประชานิเวศน์
  เลขที่ 016-8-54106-6
 3. ส่งหลักฐานการโอนเงินดังนี้
  3.1 Pay in Slip (หลักฐานการโอนเงิน) เขียนชื่อ - สกุล ผู้สมัคร
  3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ส่งหลักฐานการชำระเงินที่ https://forms.gle/kaadPLHUowr8KJFv7
Tel: 099-623-9961, 089-672-7777

สมัครสอบคัดเลือก

การทดสอบ

ใช้ข้อสอบมาตรฐาน Eltis (การฟัง การอ่าน และไวยากรณ์ 50 ข้อ) สามารถศึกษาข้อสอบได้ที่เว็บไซด์ http://www.eltistest.com/home/index.php

การสอบข้อเขียน

 • สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.
 • สอบสัมภาษณ์หลังจากสอบข้อเขียนในวันเดียวกัน
 • ห้องบานเช้า ชั้น 15 อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์
  จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย

 • ดูแผนที่สถานที่สอบ ที่
  http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_mahaChakriSirindhorn.html

การสอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์นักเรียนในวันเดียวกับที่สอบข้อเขียน

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

 1. ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ระยะเวลา 10 -11 เดือน USD 9,700 เริ่มเดือนสิงหาคม 2563
 2. ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ระยะเวลา 12 เดือน USD 12,000

หมายเหตุ ราคานี้รวมค่าประกันสุขภาพแล้ว
(ไม่รวม ค่าทำวีซ่า ค่าแปลเอกสาร ค่าภาษีสนามบิน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ อายุตั๋ว 1 ปี และค่าใช้จ่ายส่วนตัว)

ทุนสมทบจากโครงการแลกเปลี่ยน GJ Education (Thailand)

โดยพิจารณาจากการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • ลำดับที่ 1               100,000   บาท
 • ลำดับที่ 2                 80,000   บาท
 • ลำดับที่ 3-7              50,000   บาท
 • ลำดับที่ 8-15            40,000   บาท
 • ลำดับที่ 16-30          30,000   บาท
 • ลำดับที่ 31–50          20,000  บาท

หมายเหตุ นักเรียนจะได้รับทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น

Special program (academic year program)

โครงการ 10 – 11 เดือน เริ่มเดือน สิงหาคม 2563

กรณีที่ 1 เลือกภูมิภาคอย่างเดียว ไม่เลือกรัฐ USD 11,500
กรณีที่ 2 เลือกรัฐอย่างเดียว USD 11,700
กรณีที่ 3 เลือกเมืองใหญ่ รัฐไหนก็ได้ USD 12,400
กรณีที่ 4 เลือกรัฐ California and Florida USD 12,500
กรณีที่ 5 เลือกเมืองใหญ่และเลือกรัฐ
(not California and Florida)
USD 13,000
กรณีที่ 6 เลือกเมืองใหญ่และเลือกรัฐ
California and Florida
USD 13,800           


หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน ค่าทำวีซ่า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Tel: 099-623-9961, 089-672-7777

QR

Non-USA Program

Brazil

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • ขั้นต่ำ 15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้ Portuguese

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ USD($) 7,400 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบินและค่าประกันสุขภาพ

Germany/Austria

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • มีอย่างน้อย 1 ปีของการเรียนภาษา German
 • ภาษาที่ใช้

- Germany : German
- Austria : German

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ USD($) 8,800 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบินและค่าประกันสุขภาพ

France

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีอย่างน้อย 2 ปีของการเรียนภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาที่ใช้ French

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ USD($) 8,600 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน และค่าประกันสุขภาพ

Belgium

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • อย่างน้อย 1 ปีของการเรียนภาษาฝรั่งเศส ไม่จำเป็นหากผู้เข้าร่วมเลือกภาษาดัตช์ 
 • ภาษาที่ใช้ Dutch/French

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ USD($) 8,500 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน และค่าประกันสุขภาพ

Italy

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้ Italian 

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ USD($) 8,800 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบินและค่าประกันสุขภาพ

South Africa

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้ English

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ USD($) 11,500 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบินและค่าประกันสุขภาพ

Australia

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้ English

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ USD($) 24,000 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบินและค่าประกันสุขภาพ

Canada

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้ English/French

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ

 • USD($) >17,000 for Winnepeg 
 • USD($) >17,000 for Montreal 
 • USD($) >17,000 for Red Dear

หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน และค่าประกันสุขภาพ

Argentina

การฝึกอบรมปฐมนิเทศ (4 วัน) 20 บทเรียนสเปน, กิจกรรมทางวัฒนธรรม

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้ Spanish

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ USD($) 6,500 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน และค่าประกันสุขภาพ

China

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้ Chinese

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ USD($) 11,400 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน และค่าประกันสุขภาพ

New Zealand

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้ English

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ USD($) 21,500 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน และค่าประกันสุขภาพ

Norway/Sweden

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้

- Norway : Norwegian/English
- Sweden : Swedish

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ USD($) 9,500 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน และค่าประกันสุขภาพ

Spain

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้ Spanish

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ USD($) 10,000 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน และค่าประกันสุขภาพ

Denmark/Finland

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้

- Denmark : Danish/English
- Finland : Finnish/English

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ USD($) 11,500 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน และค่าประกันสุขภาพ