USA Program

ระเบียบการรับสมัครสอบชิงทุน (High school program)

นักเรียนจะได้รับอะไรจากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน

 • นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ต่างประเทศได้ให้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

 • พัฒนาทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ 

 • ได้ฝึกการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมในการรับสิ่งใหม่ๆ ในชีวิต

 • ได้รู้จักตนเองและรู้จักค้นหาวิธีในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ

 • ทำให้เป็นคนใจกว้าง รู้จักยอมรับฟัง ตลอดจนเข้าใจความคิดของผู้อื่น

 • เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ เป็นคนมองโลกในแง่ดี

 • ได้แสดงความรู้ ความสามารถเฉพาะตนเอง ต่อโรงเรียน ชุมชนในสังคมใหม่

คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

 • อายุระหว่าง 15 – 18 ปี 6 เดือน ในวันเดินทาง
 • กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2–5, GPA>2.00, ไม่มีเกรด 1 ในวิชาภาษาอังกฤษ
 • มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ (ทดสอบจากการสอบข้อเขียน)
 • สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการพำนักในต่างประเทศ

การทดสอบ

 • สอบข้อเขียน 43 ข้อ
 • ตัวเลือก 40 ข้อ เขียนเรียงความ 3 ข้อ
 • จัดดำเนินการแบบสอบออนไลน์ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง

การสอบข้อเขียน

 • ระหว่างสถานการณ์โควิด-19 ลงทะเบียนนัดสอบออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/aPxQBLq8eeNpyLPF7
 • วัน-เวลา สอบออนไลน์ เริ่มวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 – 10 กรกฎาคม 2563
  ทุกวันจันทร์, วันพุธ และวันเสาร์ เวลา 11:00 น. หรือ เวลา 14:00 น.
 • Link ข้อสอบจะส่งให้ทาง email ก่อนสอบ 15 นาที เมื่อได้รับให้นักเรียนเริ่มทำได้ก่อนเวลาสอบที่ได้เลือกไว้ ก่อน 5 นาที เพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวและ
  ใช้เวลาทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง
 • การแจ้งผลสอบและจำนวนทุนสมทบที่ได้รับทาง email ภายใน 3 วัน
  จากวันสอบ

หมายเหตุ ขอความกรุณาให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ในการทำข้อสอบ เนื่องจากเป็นข้อสอบออนไลน์ คณะกรรมการจึงไม่สามารถควบคุมการสอบได้ หลังจากสอบผ่าน และปฐมนิเทศน์ และ นักเรียนยืนยันความประสงค์ไปเรียนต่อแล้ว จะมีข้อสอบอีก 1 ชุดเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของนักเรียนแลกเปลี่ยน เพื่อยื่นคะแนนให้กับองค์กรต่างประเทศเป็นขั้นตอนต่อไป

ปฐมนิเทศน์

 • ระหว่างสถานการณ์โควิด-19 จะใช้ระบบออนไลน์ในการปฐมนิเทศน์
  วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00- 12:00 น.
 • รายละเอียดวิธีการเข้าใช้งานระบบ จะ email แจ้งให้ทราบ 1 อาทิตย์ก่อนวันปฐมนิเทศน์
 • เรียนเชิญ ทั้ง ผู้ปกครอง และน้องนักเรียนเข้าร่วมฟัง ข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน กระบวนการดำเนินงาน และขั้นตอนต่างๆ และแนวการเข้าเรียนต่อที่ต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

 1. ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ระยะเวลา 10 -11 เดือน USD 9,700
  เริ่มเดือนสิงหาคม 2564
 2. ค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ ระยะเวลา 12 เดือน USD 12,000

หมายเหตุ ราคานี้รวมค่าประกันสุขภาพแล้ว
(ไม่รวม ค่าทำวีซ่า ค่าแปลเอกสาร ค่าภาษีสนามบิน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
อายุตั๋ว 1 ปี และค่าใช้จ่ายส่วนตัว)

ทุนสมทบจากโครงการแลกเปลี่ยน GJ Education (Thailand)

โดยพิจารณาจากการสอบข้อเขียน

 • ทุน ตั้งแต่ 30,000 บาท สูงสุด 100,000 บาท ตามการเทียบขั้นคะแนน

ปีนี้จัดลำดับทุนสมทบเป็นแบบเทียบคะแนน น้องๆ จะแข่งขันกับตัวเองเท่านั้น!! ไม่ต้องแข่งขันกับคนอื่นๆ

หมายเหตุ นักเรียนจะได้รับทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น

Special program (academic year program)

โครงการ 10 – 11 เดือน เริ่มเดือน สิงหาคม 2563

กรณีที่ 1 เลือกภูมิภาคอย่างเดียว ไม่เลือกรัฐ USD 11,500
กรณีที่ 2 เลือกรัฐอย่างเดียว USD 11,700
กรณีที่ 3 เลือกเมืองใหญ่ รัฐไหนก็ได้ USD 12,400
กรณีที่ 4 เลือกรัฐ California and Florida USD 12,500
กรณีที่ 5 เลือกเมืองใหญ่และเลือกรัฐ
(not California and Florida)
USD 13,000
กรณีที่ 6 เลือกเมืองใหญ่และเลือกรัฐ
California and Florida
USD 13,800           


หมายเหตุ
ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีสนามบิน ค่าทำวีซ่า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Tel: 099-623-9961, 089-672-7777

QR

Non-USA Program

Brazil

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • ขั้นต่ำ 15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้ Portuguese

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ USD($) 7,400 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบินและค่าประกันสุขภาพ

Germany/Austria

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • มีอย่างน้อย 1 ปีของการเรียนภาษา German
 • ภาษาที่ใช้

- Germany : German
- Austria : German

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ USD($) 8,800 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบินและค่าประกันสุขภาพ

France

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีอย่างน้อย 2 ปีของการเรียนภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษาที่ใช้ French

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ USD($) 8,600 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน และค่าประกันสุขภาพ

Belgium

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • อย่างน้อย 1 ปีของการเรียนภาษาฝรั่งเศส ไม่จำเป็นหากผู้เข้าร่วมเลือกภาษาดัตช์ 
 • ภาษาที่ใช้ Dutch/French

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ USD($) 8,500 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน และค่าประกันสุขภาพ

Italy

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้ Italian 

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ USD($) 8,800 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบินและค่าประกันสุขภาพ

South Africa

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้ English

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ USD($) 11,500 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบินและค่าประกันสุขภาพ

Australia

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้ English

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ USD($) 24,000 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบินและค่าประกันสุขภาพ

Canada

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้ English/French

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ

 • USD($) >17,000 for Winnepeg 
 • USD($) >17,000 for Montreal 
 • USD($) >17,000 for Red Dear

หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน และค่าประกันสุขภาพ

Argentina

การฝึกอบรมปฐมนิเทศ (4 วัน) 20 บทเรียนสเปน, กิจกรรมทางวัฒนธรรม

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้ Spanish

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ USD($) 6,500 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน และค่าประกันสุขภาพ

China

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้ Chinese

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ USD($) 11,400 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน และค่าประกันสุขภาพ

New Zealand

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้ English

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ USD($) 21,500 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน และค่าประกันสุขภาพ

Norway/Sweden

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้

- Norway : Norwegian/English
- Sweden : Swedish

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ USD($) 9,500 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน และค่าประกันสุขภาพ

Spain

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้ Spanish

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ USD($) 10,000 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน และค่าประกันสุขภาพ

Denmark/Finland

ข้อกำหนดในการมีส่วนร่วม

 • อายุขั้นต่ำ 15-18 เมื่อมาถึง
 • มีผลการเรียนที่ดี
 • มีการประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการเจ็บป่วยอุบัติเหตุ
 • ภาษาที่ใช้

- Denmark : Danish/English
- Finland : Finnish/English

ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ USD($) 11,500 ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า ค่าภาษีสนามบิน และค่าประกันสุขภาพ