GJ Education (Thailand)


ใบสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้น GJ-Thailand

1. เครื่องหมาย * คือบังคับระบุข้อมูล

2. กรุณากรอกข้อมูลช่องทางการติดต่อและข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน ให้ถูกต้อง เพื่อความสะดวกในการติดต่อ และส่งเอกสารทางไปรษณีย์

3. กรุณาเเลือกประเทศไว้ 3 ลำดับ โดยเรียงตามความต้องการ เพื่อกรณีไม่ได้ลำดับที่ทางองค์กรจะจัดให้ไปประเทศในลำดับที่ 2 และ 3 ต่อไปตามลำดับ

4. (TH) หมายถึง ให้กรอกภาษาไทย (EN) หมายถึง ให้กรอกภาษาอังกฤษ


1. USA 5. Germany 9. New Zealand 13. Finland
2. Canada 6. Italy 10. Austria 14. Brazil
3. Belgium 7. Argentina 11. Sweden 15. England
4. France 8. South Africa 12. Norway 16. Australia