โครงการได้เปิดรับสมัครน้องๆ ในมหาวิทยาลัย
ถ้าสมัครไม่เกินวันที่ 10 มกราคม 2561 จะได้รับส่วนลดทันที 4,000 บาท

***ราคาค่าโครงการเพียง 59,000 บาทเท่านั้น***

โครงการ work and travel program เป็นส่วนหนึ่งของวีซ่า J1 ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาต่างชาติได้มีโอกาสในการทำงานและใช้ชีวิตและเรียนรู้วัฒนธรรมและสังคมของชาวอเมริกัน นอกไปจากนั้นน้องๆ จะได้รับประสบการณ์ในการทำงานฝึกฝนภาษาอังกฤษและน้องๆ จะมีโอกาสได้ท่องเที่ยวหลังจากสิ้นสุดโครงการเป็นเวลาหนึ่งเดือน

สำหรับน้องๆ นิสิตนักศึกษาทุกคนที่สนใจอยากไปทำงานและท่องเที่ยวที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงปิดภาคเรียนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ตอนนี้ทางบริษัท GJ-Thailand ได้เปิดรับสมัครน้องๆ ที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการ Work and Travel in USA 2019 แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ลักษณะงานที่น้องจะได้ทำมีดังนี้

01 world 02 world
1) Restaurant, fast food 2) Park, camp
 
03 world 04 world
3) Hotel and resort 4) Retail and store

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ Work and Travel in USA 59,000 บาท

ค่าสมัคร   5,000 บาท Non-Refundable ชำระเมื่อตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกับบริษัทฯ
       
ค่าโครงการงวดที่ 1   15,000 บาท ชำระภายใน 30 วัน นับจากวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือ ก่อนเข้าสัมภาษณ์งาน (Non-Refundable)
       
ค่าโครงการงวดที่ 2   20,000 บาท ชำระภายใน 3 วัน หลังจากมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์งาน
       
ค่าโครงการงวดที่ 3   24,000บาท ชำระภายหลังสัมภาษณ์งานและได้รับการยืนยันงานเรียบร้อยแล้ว
       
นโยบายการคืนเงิน    
  • ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทุกกรณี
  • ค่าโครงการงวดที่ 1 หากผู้เข้าร่วมโครงการยกเลิกโครงการด้วยตนเองทุกกรณี บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ไม่คืนเงิน หากเป็นกรณีที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาสถานทีทำงานให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้บริษัทฯ ขอคืนเงินในส่วนของค่าโครงการงวดที่ 1 =15,000 บาท
  • กรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการถูกปฏิเสธการออกวีซ่าจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินคืน 20,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า สงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าในทุกกรณี

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้รวมในค่าโครงการมีดังนี้

  1. ค่า VISA Package 8,500 บาท ชำระพร้อมกับค่าโครงการงวดที่ 3
  2. ค่าตั๋วเครื่องบิน 35,000-50,000 บาท ราคาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ขึ้นอยู่กับสายการบิน เมือง หรือรัฐที่เดินทางไปทำงาน โดยนักเรียนสามารถจัดการซื้อได้เอง
  3. ค่าจัดหาบ้านพัก 5,000 บาท
  4. Pocket Money และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ควรมีเงินสำรองจ่ายส่วนตัวก่อนได้รับค่าจ้างประมาณ $1,500

(สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทางด้วย Shuttle bus, Greyhound, Hotel, ค่ามัดจำและค่าที่พักในเดือนแรก ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละงาน)

คลิกใบสมัคร

 

05 world