• โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนานาชาติ
 • จัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
 • โครงการในการไปศึกษาต่อใน 17 ประเทศ

Program Details

experience program

 • ระเบียบการปฐมนิเทศนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน GJ-Thailand
 • Academic year program ประจําปี 2019/20 Group 1
 • วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 – 12.30 น.

รายละเอียดการปฐมนิเทศ

 • สาขางานบริการอาหาร
 • ในร้าน Applebee’s
 • รับจำนวน 90-100 ตำแหน่ง

Program Details

 • โครงการเรียนภาษาและทัศนศึกษา
 • ระยะสองสัปดาห์
 • กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ

รายละเอียดทุน

 • ลำดับที่ 1 ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
 • ลำดับที่ 2 ชำระเพียงค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ลำดับที่ 3-5 ชำระค่าเข้าร่วมโครงการเพียง 50%

Program Details

experience program

 • Community college
 • เรียนวิทยาลัยชุมชนดีอย่างไร
 • การเข้าร่วมโครงการ

Program Details